Privacyverklaring

Domstad Dodgers, gevestigd aan Admiraal Helfrichlaan 20 3527 KV Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Domstad Dodgers
Admiraal Helfrichlaan 20
3527 KV Utrecht
http://www.domstaddodgers.nl

De ledenadministrateur is de Functionaris Gegevensbescherming van Domstad Dodgers. Hij/zij is te bereiken via ledenadministratie@domstaddodgers.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Domstad Dodgers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Informatie over spelactiviteiten en teams
 • Informatie over vrijwilligerstaken
 • Pasfoto

Domstad Dodgers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Uitnodigen voor vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Domstad Dodgers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Tijdens je lidmaatschap bewaren we alle hierboven genoemde gegevens. Na afmelding bewaren je contactgegevens om in het geval van een reünie je uit te kunnen nodigen. Als je dit niet wilt, kun je dit aangeven bij de ledenadministratie. Dan zullen we je gegevens verwijderen.

Domstad Dodgers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Domstad Dodgers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Domstad Dodgers deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Domstad Dodgers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Domstad Dodgers jouw persoonsgegevens aan andere derden.

Technische commissie / trainers / coaches

Om teamindelingen te kunnen maken en trainers/coaches van de juiste informatie te kunnen voorzien, worden de volgende gegevens gedeeld:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Informatie over spelactiviteiten en teams

Overige commissies

We verstrekken de volgende gegevens aan het wedstrijdsecretariaat, de kledingcommissie en de activiteitencommissie, zodat ze je kunnen informeren:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Evt. teamlidmaatschappen

Mailchimp

Voor het versturen van onze nieuwsbrief maken we gebruik van Mailchimp. In dit systeem registreren we enkel je mailadres. Het openen van en klikken in nieuwsbrieven wordt daarin ook vastgelegd.

Sportlink Club

Voor het voeren van de ledenadministratie maken we gebruik van Sportlink Club. De gegevens die je opgeeft bij je aanmelding worden daarin geregistreerd.

Dit systeem staat in verbinding met de KNBSB voor de data die zij nodig hebben voor je bondslidmaatschap. Financiële gegevens worden niet met de bond uitgewisseld, maar zijn wel aanwezig in Sportlink Club.

Kanttekening

Binnen teams wordt gebruikt gemaakt van applicaties zoals Teamers en Whatsapp voor de communicatie binnen de teams. Dit valt niet binnen de privacyverklaring van Domstad Dodgers.

Op het terrein worden door (ouders van) leden foto's gemaakt. We verzoeken iedereen om bij het fotograferen van anderen hiervoor eerst toestemming te vragen, maar kunnen dit als vereniging niet afdwingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Domstad Dodgers gebruikt alleen technische en functionele cookies op de website. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Mail hiervoor naar ledenadministratie@domstaddodgers.nl

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Domstad Dodgers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bestuur@domstaddodgers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Domstad Dodgers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Domstad Dodgers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via bestuur@domstaddodgers.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld met behulp van https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring-generator.

Meetrainen?

Agenda

Sep8

Kroegentoernooi

Aanvang: 09:00

Eindtijd: 17:00

Okt12

Najaars klusdag

Aanvang: 10:00

Eindtijd: 15:00

Nov6

Najaars ALV

Aanvang: 20:00

Eindtijd: 21:30


Bekijk ook onze Instagram:


Domstad Dodgers

Admiraal Helfrichlaan 20
3527 KV Utrecht
info@domstaddodgers.nl